Technické podmienky

1. Výrobná dokumentácia

Stavebné prvky sú vyrábané podľa výrobnej dokumentácie, ktorú dodá objednávateľ, alebo podľa dokumentácie, ktorej vypracovanie si zabezpečí zhotoviteľ podľa požiadaviek objednávateľa.
Výrobná dokumentácia musí obsahovať:
  • výkresy tvaru
  • výkresy výstuže
  • statický výpočet
Výrobná dokumentácia musí obsahovať všetky náležitosti uvádzané v norme STN EN 133 69 –  Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty s nadväznosťou na STN EN 206-1 (pevnostná trieda betónu, hodnota krytia výstuže, druh použitej betonárskej ocele, medzný stav únosnosti, medzný stav použiteľnosti, požiarna odolnosť atď.). Výkres tvaru musí ďalej obsahovať objem stavebného prvku a jeho hmotnosť. Pri základových trámoch sa uvádza samostatne objem (resp. obsah) tepelno-izolačného materiálu a objem betónu interiérovej vrstvy. Statický výpočet musí byť vypracovaný a podpísaný autorizovaným projektantom – statikom.

2. Kvalita výrobkov


Kvalita výrobkov sa kontroluje priebežne počas výrobného procesu a výstupnou kontrolou hotových výrobkov v súlade s vypracovaným „Kontrolným a skúšobným plánom“. Na základe požiadaviek vyššie uvedených STN EN o technických požiadavkách na železobetónové prefabrikáty a betón odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi po zrealizovaní zákazky Certifikát vnútropodnikovej kontroly a Vyhlásenie o parametroch.

3. Rozmerové tolerancie stavebných výrobkov

Pre jednotlivé stavebné prvky vyrábané spoločnosťou Stavoindustria HSV, s. r. o. sú ich  geometrické vlastnosti uvedené v norme STN 73 0280 – Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prípustné odchýlky:

 
Názov výrobku  Max. rozmer
dl. x š x v (mm)
Dĺžka (mm) Šírka,
resp. hrúbka (mm)
Výška (mm)
Základové
pätky a kalichy
 1700 x 1200 x 900 +13; -10 +13; -10 +13; -10
Základový trám 12000 x 400 x 1000 +8; -5 +6; -3 +6; -3
Stĺpy 1000 x 1000 x 12000 +13; -10 +6; -3 +6; -3
Stenové panely  8000 x 400 x 3000 +8; -5 +6; -3 +6; -3
Prievlaky a stužidlá  10000 x 600 x 600 +8; -5 +6; -3 +6; -3

Tieto odchýlky platia aj pri výrobe atypických výrobkov, pokiaľ projektant nestanoví inak.

4. Povrch stavebných výrobkov

Bežný povrch železobetónových výrobkov je hladký, zodpovedajúci STN EN 13369, príloha J.4 bez výrazných preliačin, vyvýšenín, vlnitosti a pod. Celková plocha takýchto miest by nemala presiahnuť 3% celkového povrchu výrobku. Lokálny štrkový zhluk nesmie mať plochu väčšiu ako 5% plochy v priečnom reze. Pri výrobe dielcov z pohľadového betónu musia byť vo výrobnej dokumentácii uvedené všetky požiadavky na vzhľad výrobku (rovinnosť, pórovitosť, povrchová plocha, farebnosť). Na pohľadových plochách nie je možné zabrániť vzniku vzduchových pórov veľkosti 3 – 5 mm, ktoré vznikajú pri zhutňovaní betónu. Dodatočné opravy preto nemožno vylúčiť. Vzhľadom na použitie prírodných látok nie je možné docieliť rovnaký farebný odtieň na celej ploche výrobku. Preto kvalitu pohľadových plôch posudzujeme z dostatočnej vzdialenosti stavebného diela. Opravy prefabrikovaných prvkov sú možné len v prípade, ak nie je ohrozená ich funkčnosť a statické vlastnosti. Výrobné trhlinky do 0,2 mm vznikajú zmršťovaním betónu a sú prípustné.

5. Rovinnosť plôch

Nerovnosti na ploche prefabrikovaných dielcov (vyvýšenie, preliačina, vypuklina, vrub, odsek), sa posudzujú priložením pravítka (laty) dĺžky
2 m, resp. 3 m (posudzovanie vlnitosti).

6. Stavebná pripravenosť

Pri kompletnej dodávke (výrobná dokumentácia, výroba, doprava, montáž) vyžaduje zhotoviteľ od objednávateľa:
  • spevnenie príjazdových komunikácií a obslužných plôch staveniska tak, aby boli prejazdné pre všetku stavebnú mechanizáciu,
  • v prípade, že v blízkosti staveniska vedie nadzemné elektrické vedenie, zabezpečí objednávateľ v čase montáže jeho odstavenie,
  • na vlastné náklady zhotovenie základových konštrukcií s použitím pevnostných tried betónu podľa technickej dokumentácie.