Certifikáty

Manažérsky systém
Manažment spoločnosti si uvedomuje požiadavky odberateľov na zabezpečenie kvality stavebnej produkcie, dbá na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a správa sa šetrne k životnému prostrediu.

Výrobný systém

Certifikát vnútropodnikovej kontroly na výrobu betónu podľa STN EN 206-1+ príloha 1/1 a 1/2
Certifikát vnútropodnikovej kontroly na výrobu cementobetónových krytov skupiny CB III podľa STN 73 6123
Certifikát vnútropodnikovej kontroly na betónové prefabrikáty podľa STN EN 13225, STN EN 14991, STN EN 14992